Dienas Bizness: Lauksaimniecības zemi iegādāties grūtāk

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme atbilstoši zemes lietošanas veidu klasifikatoram ir aramzeme, augļu dārzs, pļava un ganības. Darījuma objekts ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kā arī zeme, kuras sastāvā lielāko platību hektāros, t.i., vairāk nekā pusi no kopējās platības aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kā arī šo zemes īpašumu domājamā daļa. Viena privātpersona var iegūt īpašumā līdz 2000 hektāriem lauksaimniecības zemes, ja novada pašvaldības saistošajos noteikumos nav noteikts mazāks apmērs. Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri vēlas iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, ir jābūt reģistrētiem kā saimnieciskās darbības veicējiem Latvijā un iesnieguma par zemes iegūšanu īpašumā iesniegšanas dienā tiem nav jābūt nodokļu parādiem, tā laikrakstam "Dienas Bizness" norāda "LEXTAL" vecākā juriste Karina Demonova.

 

lanida.lv

28.08.2015.