GIF87aF!dJ<4&bDL2,z\,<JL2\,bl |ZD<6dnTT>44tR<<&LLB| <*$t b\$z|b,4dF<<.\$$\BL|V\\>tL:4lVnt vT\F4|VLD2$~,"trd$",D.$$,dFD.\bTL6$$4*LL6lb$4tVt <.$t f\j<2\,\B||Vrt\F