GIF87aF!<<*,Dzl",*$lD:4 D^D,2$\tTnd  <tbT 4VL$2$LtT:4 Tvd 4^T$6$T|lzl,8AWVq!X RK54H6(2 !Bu!cn|;