GIF87aF!$F4 4bT ,NDD:DRtjt.,\R\ ,FDN4,4.4T.LDnl,,$64<^\t>lD~l$>4$J<*,J|,$\N\4^Ttft  4RTDzl<4DZdVd ,JLN424\2TDrt$:<$><$JDJ,,4^\4VT<"<